مسجد مقام با فرش های اهدایی بنیاد نیکوکاری فردوس، مفروش گردید

به همت مجمع پشتیبانی مسجد مقدس جمکران، بنیاد نیکوکاری فردوس هزار تخته فرش ۶متری را جهت مفروش نمودن مسجد مقام و شبستان های مسجد مقدس جمکران به مبلغ ۴میلیارد ریال، به این مسجد مقدس اهداء نمود.
دبیرخانه مجمع پشتیبانی مسجد مقدس جمکران با نظارت بر آماده سازی این فرش ها از مرحله تعیین نقش تا تحویل فرش ها به مسجد مقدس جمکران، توانست با همکاری بنیاد نیکوکاری فردوس بخشی از نیاز این مسجد مقدس به فرش را تأمین نماید.
در مراسم تعویض فرش ها که روز شنبه مورخ ۱۸دیماه،۱۳۹۵ برگزار گردید، خادمین مسجد مقدس جمکران، مسجد مقام در قسمت خواهران و برادران را با بخشی از فرش های جدید اهداء شده بنیاد نیکوکاری فردوس مفروش نمودند.